Good practices of Mario Paniego – wywiad z czarodziejem z Kraju Basków

Good practices of Mario Paniego – wywiad z czarodziejem z Kraju Basków

Mario Paniego – a conceptual and visual artist, living in Bilbao, in the Basque Country. He came to Wrocław as part of the residency of the Wrocław Culture Zone. The subject of his activities during his stay in Wrocław were practices related to advertising in the public space of the city. His activity changed the visual advertising medium in several parts of the city by taking away their main function. The artist puts into advertisal form photographs of fragments of buildings standing behind. Mario “wiped” the advertisement from public space.
We met with Mario Paniego in October. Together with my friend, we were to show him Wrocław in terms of littering with advertisements. She had the area of ​​the Old Town and the surrounding area (Cultural Park in Wrocław). I am occupied with the remaining area. Our steps were directed to Legions Squere. Unfortunately, there were a lot to show. Building called Lotos in a large format, a lot of signs in a very bad condition, chaos that resembles the time of the 90s. Strange place. Do we notice these commercials, do we have dirt and mismatch, do we really need images of women, powders and candles that cover the walls of buildings?

Mario Paniego – artysta konceptualny i wizualny, mieszkający w Bilbao, w kraju Basków. Do Wrocławia przyjechał w ramach rezydentury Strefy Kultury Wrocław. Tematem jego działań w czasie pobytu we Wrocławiu były praktyki związane z reklamą w przestrzeni publicznej miasta. To za jego nazwiskiem stoi działanie zmiany wizualnej nośników reklamowych w kilku częściach miasta, poprzez odebranie im głównej ich funkcji. Artysta wyklejając nośniki fotografiami fragmentów budynków stojących za nośnikami „wymazał” reklamę z przestrzeni.Z Mario Paniego spotkaliśmy się w październiku. Wraz z Koleżanka miałyśmy Mu pokazać Wrocław pod kątem zaśmiecenia reklamami. Koleżanka miała teren Starego Miasta i okolic (Park Kulturowy we Wrocławiu). Mnie w udziale przypada zawodowo teren pozostały. Nasze kroki skierowaliśmy na Pl. Legionów. Niestety było co pokazywać. Lotos pod wielkim formatem, dużo szyldów w bardzo złym stanie, chaos, który przypomina czas lat 90. Dziwne to miejsce. Czy zauważamy te reklamy, czy boli nas brud i niedopasowanie, czy faktycznie potrzebujemy wizerunków kobiet, proszków, zniczy pokrywających ściany budynków?


Katarzyna Śmigielska: What is visual noise?

Czym jest szum wizualny?

 

Mario Paniego: Advertisement. Anything external that disturb our minds walking down the streets.

Reklama. Wszystko zewnętrzne, co przeszkadza naszym umysłom chodzić po ulicach.

 

K: Is the role of the artist cleaning the city out of advertisements or showing how to integrate it?

Czy rolą artysty jest czyszczenie miasta z reklam bądź pokazywanie jak można zintegrować reklamę z przestrzenią miejską?                                        

 

M: For me it is more about making us concious about them and about how better could we live without them.

Dla mnie ważniejsze jest to by uświadomić o ich istnieniu i o tym, jak lepiej by nam było bez nich żyć.

 

K: What type of advertising seems best to you?

Jaki rodzaj reklamy wydaje Ci się najlepszy?

 

M: No one, haha. I think we have to pay attention to our real necessities, whe don´t need adverts to distract ourselfs from them.

Żaden, haha. Myślę, że musimy zwracać uwagę na nasze prawdziwe potrzeby, nie potrzebujemy reklam, aby się rozpraszać.

 

K:  In my eyes you are an intervention artist. Thanks to Your works the inhabitants see how it can be different, how else their city could look like. What are reactions when you show your work here in Wroclaw?

W moich oczach jesteś artystą interwencyjnym. Dzięki Twoim pracom mieszkańcy widzą, jak może być inaczej, jak inaczej mogłoby wyglądać ich miasto. Jakie są reakcje, na Twoje prace tutaj we Wrocławiu? 

 

M: Happy that they can make people think about this problem and make them imagine other options that change theiir daily reality to a better one.

Cieszę się, że mogą skłonić ludzi do myślenia o tym problemie i sprawić, by wyobrażali sobie inne opcje, które zmieniają codzienną rzeczywistość na lepszą.

 

K: Was there any reaction from advertising companies? Advertisement owners?

Czy była jakaś reakcja ze strony firm reklamowych? Właścicieli reklam?

 

M: For example, when we send the files of the wall, they told us that the image sould be wrong, that it was just a wall on it ;). That was funny. I would like to have a real feedback from them, but I haven´t.

Na przykład, kiedy wysyłaliśmy pliki jak ma wyglądać „reklama” na ścianie, powiedzieli nam, że coś jest źle z obrazem, bo tam jest tylko ściana na nim ;). To było śmieszne. Chciałbym uzyskać od nich prawdziwe opinie, ale nie zrobiłem tego.

 

K: You also visit other places in the world. Are you also involved in sensitizing people to art? Is your art really supposed to fulfill this function? Can you heal cities with art?

Odwiedzasz także inne miejsca na świecie. Czy angażujesz się również w uwrażliwianie ludzi na sztukę? Czy twoja sztuka naprawdę powinna wypełniać tę funkcję? Czy potrafisz leczyć miasta za pomocą sztuki? 

 

M: I answer you with an art work from my project called ”Instruction Manual”. On sale in Food Think Tank.

Odpowiem ci dziełem sztuki z mojego projektu o nazwie “Instrukcja obsługi”. W sprzedaży w Food Think Tank.

 

K: Is art a tool?

Czy sztuka jest narzędziem?

 

M:  It is so many thinks. I love this sentence of Robert Filliou to answer this question: “art is what makes life more interesting than art”.

Jest tak wiele myśli. Uwielbiam zdanie Roberta Filliou, które jest odpowiedzią na to pytanie: “sztuka sprawia, że ​​życie jest bardziej interesujące niż sztuka”.

 

K: Do the inhabitants of bilbao differ from the inhabitants of Wrocław?

Czy mieszkańcy Bilbao różnią się od mieszkańców Wrocławia? 

 

M: Sure.

Pewnie.

 

K: In Wrocław, you are a bit like Banksy. Your works have grown quietly and instantly melted into the surroundings. Why did not you sign your work in Wroclaw?

We Wrocławiu działasz trochę podobnie do Banksy’ego. Twoje prace wyrosły cicho i natychmiast wtopiły się w otoczenie. Dlaczego nie podpisałeś swojej pracy we Wrocławiu? 

 

M:  I am not that worry about signing, for me the important is to do and to make people think and enjoy. The work I have done itself it my be important, dosen´t matter that much how has done it.

Nie martwię się o podpisywanie, dla mnie ważne jest, aby robić i sprawiać, by ludzie myśleli i cieszyli się. Praca, którą sam wykonałem, jest dla mnie ważna, nie ma znaczenia, jak to się stało.

 

K: Do you have plans to visit another city? What city is this? 

Czy planujesz odwiedzić inne miasto? Jakie to miasto?

 

M: In a week I will be in Valparaiso, Chile. Showing my work “Instruction Manual”. I will be in some latin american citys for next moth, hopefully I can involve someone to continue with the work done in Wroclaw somewhere else.

Za tydzień będę w Valparaiso w Chile. Pokazuję moją pracę “Instrukcja obsługi”. W następnym miesiącu będę w niektórych latynoamerykańskich miastach i mam nadzieję, że będę mógł kontynuować pracę wykonaną we Wrocławiu w innym miejscu.

 

K: Will you come back here again sometime?

Czy kiedyś tu znowu wrócisz?

M: I would love it. I have spent a great intensive time here and I have more ideas to develope in the city. See you soon hopefully.

Bardzo chciałbym. Spędziłem tutaj bardzo intensywny czas i mam więcej pomysłów do rozwinięcia w mieście. Do zobaczenia wkrótce  

/odpowiadał: Mario Paniego, Wrocław 2018/ tekst i wywiad oraz zdjęcia nośników reklamowych po zmianie przeprowadzonej przez M. Paniego:autorstwa Katarzyny Śmigielskiej, listopad 2018 r./.

 

Więcej informacji o Artyście oraz jego działaniach znajdziecie tu:

https://mariopaniego.com/

https://goingapp.pl/evt/1977117/mario-paniego-wyobraz-sobie-miasto-bez-reklam